Bractwo Św. Józefa, erygowane przy kościele pw. Św. Józefa w Klimontowie przez Papieża Klemensa XI w dniu 10 marca 1706 r., zostało reaktywowane 1 stycznia 2021r., w związku z  ogłoszonym przez Papieża Franciszka Rokiem Św. Józefa. Mając na względzie dotyczące go akty prawne, nadaje się Bractwu następujący regulamin wewnętrzny.

§ 1

1. Szczególnymi zadaniami Bractwa są:

- naśladowanie cnót Św. Józefa oraz rozwijanie i pielęgnowanie Jego Kultu;
- modlitwa wspólnotowa i osobista w intencji małżeństw i rodzin;
- formacja duchowa, intelektualna i służebna;
- stawanie w obronie świętości życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci;
- obrona sakralnego charakteru małżeństwa rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety; charakteryzującego się jednością, wiernością i nierozerwalnością;
- wzajemne wspieranie się członków w wymiarze duchowym oraz okazywanie sobie pomocy w sytuacjach losowych;
- uczestnictwo w życiu wspólnoty parafialnej i dbanie o jej potrzeby;
- troska o świątynię parafialną, kościół rektoralny i cmentarz.

 § 2

 1. Bractwo dla osiągnięcia celu i prawidłowej realizacji zadań podejmuje się:

- środowego nabożeństwa ku czci Św. Józefa;
- codziennej modlitwy prywatnej;
- troski o powołania kapłańskie i zakonne;
- minimum raz na kwartał spotkań formacyjnych, nad których organizacją będzie czuwał Ks. Proboszcz;
- uświęcenia wybranych dni Patrona, szczególnie 19 marca i 1 maja;
- budowania wspólnoty przez wzajemną modlitwę za członków Bractwa;
- organizacji pielgrzymek;
- udziału w wydarzeniach i przedsięwzięciach promujących obronę świętości życia;
- pomocy przy organizacji celebracji liturgicznych;
- pomocy w utrzymaniu porządku w świątyni parafialnej i jej otoczeniu;
- pomocy charytatywnej udzielanej potrzebującym, szczególnie dzieciom;
- troski o chorych, cierpiących i konających.

2. W realizacji swoich celów Bractwo może podejmować współpracę z grupami parafialnymi, instytucjami kościelnymi, świeckimi oraz z samorządem lokalnym.

 § 3

 1. Nad działalnością Bractwa opiekę sprawuje miejscowy Proboszcz.
 2. Najwyższą władzą Bractwa jest walne zebranie członków Bractwa organizowane raz
  w roku. Nadzwyczajne walne zebranie członków Bractwa może zostać zorganizowane na wniosek księdza Proboszcza, Prezesa Bractwa lub minimum jednej trzeciej członków bractwa.
 3. Wszystkie decyzje za wyjątkiem zmian w statucie podejmowane są zwykłą większością głosów – w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Zarząd Bractwa tworzą:

Prezes;
Wiceprezes
Sekretarz;
Skarbnik.

 1. Wyboru Zarządu, dokonuje się pojedynczo spośród członków bractwa w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów.
 2. Wybór Zarządu musi być zaakceptowany przez księdza Proboszcza.
 3. Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik wybierani są na czteroletnią kadencję i mogą być odwołani z poważnej przyczyny przez Księdza Proboszcza lub przez walne zebranie członków Bractwa, na wniosek minimum jednej trzeciej członków Bractwa.

§ 4

 1. Prezes Bractwa zobowiązany jest do:

- pełnienia funkcji reprezentacyjnych;
- planowania i organizacji działań Bractwa;
- składania rocznego sprawozdania z jego działalności;
- współpracy z Księdzem Proboszczem.

 1. Wiceprezes Bractwa:

- zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności;
- współpracuje z Prezesem w realizacji jego zadań.

 1. Sekretarz Bractwa zobowiązany jest do:

- dokumentowanie wydarzeń;
- pomocy w organizowaniu spotkań;
- aktualizowania Księgi Bractwa.

 1. Skarbnik Bractwa zobowiązany jest do:

- zarządzania funduszami Bractwa na podstawie uchwał Zarządu;
- składania rocznego sprawozdania finansowego na walnym zebraniu.

  § 5

 1. Kandydat starający się o członkostwo w Bractwie powinien:

- być pełnoletni, ochrzczony i w Komunii z Kościołem;
- przestrzegać zasad moralności chrześcijańskiej;
- wyrazić wolę przynależności do Bractwa, wypełniając odpowiednią deklarację i uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych;
- otrzymać pozytywną opinię członków Bractwa oraz zgodę proboszcza;
- złożyć ślubowanie podczas uroczystego nabożeństwa lub Mszy Świętej.

 1. Po złożeniu ślubowania, każdy członek zostaje wpisany do parafialnej Księgi Bractwa oraz otrzymuje legitymację członkowską jako dokument przynależności.
 1. Członkowie Bractwa mają prawo do udziału we władzach Bractwa oraz korzystania z nadanych jemu przywilejów.
 2. Członkom Bractwa przysługuje noszenie specjalnego stroju, którym jest:

- szarfa koloru kremowego z wizerunkiem św. Józefa i nazwą parafii;
- peleryna lub toga koloru ciemnozielonego z wizerunkiem św. Józefa i nazwą parafii

§ 6

 1. Fundusze Bractwa stanowią wyłącznie składki członkowskie i służą one do realizacji celów i zadań statutowych. Minimalną wysokość składki ustala co roku walne zebranie członków Bractwa.

§ 7

1.Członek Bractwa może zostać z niego usunięty przez walne zebranie członków Bractwa za:

- permanentne nieprzestrzeganie statutu;
- z każdej poważnej przyczyny na wniosek Proboszcza lub Zarządu.

 § 8

 1. Wszelkie zmiany w statucie Bractwa mogą być dokonywane przez walne zebranie członków Bractwa kwalifikowaną większością głosów i zaakceptowane przez Proboszcza.
 2. Bractwo może zostać rozwiązane decyzją Proboszcza z jego inicjatywy dla poważnych przyczyn.