„Akcja Katolicka potrzebuje dziś ofiarnych ludzi
umiejących działać zdecydowanie i radośnie dla Królestwa Bożego”.
 „Świeccy chrześcijanie coraz czynniej uczestniczą w misyjnym wysiłku Kościoła.
Na ich ofiarnym udziale opierają się w znacznej mierze perspektywy
głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie”.
Św. Jan Paweł II

10 LAT AKCJI KATOLICKIEJ W PARAFII KLIMONTÓW.  

         Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich. Świętem Akcji Katolickiej jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata. Akcja Katolicka posiada swój sztandar i hymn.

      Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

 

Akcja Katolicka realizuje swój cel poprzez:

 • pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie,
 • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,
 • zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,
 • kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

 

Akcja Katolicka może prowadzić:

 • działalność oświatową i wychowawczą
 • działalność kulturalną i informacyjno – wydawniczą
 • działalność dobroczynną
 • działalność turystyczno – sportową
 • działalność gospodarczą

       

 

Początki  Akcji  Katolickiej  w  Klimontowie   1937 – 1938r.

 

Akcja Katolicka w Parafii św. Józefa w Klimontowie powstała w 1937 roku i była prowadzona duchowo przez Siostry Zgromadzenia Najświętszego Imienia Jezus. Wśród nich aktywnością

i poświęceniem wyróżniała się s. Urszula (Maria Herman). W kaplicy Sióstr odbywały się rekolekcje, dni skupienia, spotkania opłatkowe.

 

       „Rok 1937 da się zaznaczyć z parokrotnego przyjazdu Ekscelencji ks. Biskupa Kubickiego Administratora Diecezji i wizyty niekanonicznej u Fary w Klimontowie. W tym roku zaprowadzone  zostało Stowarzyszenie Mężów Akcji Katolickiej i Matek Akcji Katolickiej, które Stowarzyszenia rozwijają się dosyć pomyślnie – przy dużej liczbie członków i członkiń Stowarzyszenia, bo Mężów z górą60 – a Matek chrześcijańskich 90. W każdą niedzielę 1- i 2 – gą obydwa Stowarzyszenia zbierają się i radzą w zadaniu Akcji Katolickiej.

      Rok 1938 zapisał się jeszcze pomyślniej w Akcji Katolickiej – bo Stowarzyszenia sprawiły sobie sztandary – na poświęcenie których zaproszony JE Bp Administrator Diecezji przybył i poświęcił- i na który to obrzęd dużo zostało zaproszonych z okolicy Klimontowa gości spośród inteligencji i  z parafii sąsiednich - na który to zaproszeni wszyscy przybyli i ofiarnością swoją na rzecz stowarzyszeń w Klimontowie znacznie się przyłożyli .”    (Fragmenty z Księgi Parafialnej)

                

 

Akcja Katolicka dziś

 

      Po przymusowej przerwie w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym Akcja Katolicka w Diecezji Sandomierskiej została erygowana w 1995r. W naszej parafii reaktywowano Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 27 maja 2007r., po uprzednim rocznym okresie działalności Grupy Inicjatywnej.

 

Działania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej:

 

 • Pełne uczestnictwo w Eucharystii niedzielnej, połączone raz w miesiącu z oprawą liturgiczną.
 • Spotkania formacyjne w parafii i w diecezji.
 • Pogłębianie życia wiary: modlitwa, Adoracja Najświętszego Sakramentu w I czwartek miesiąca (od 6 lat), lektura Pisma Świętego.
 • Adwentowe i wielkopostne akcje charytatywne w parafii.
 • Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego i obrona życia Nienarodzonych, poprzez np. wystawy, Drogę Krzyżową, włączanie się w akcje Polskiej  Federacji Obrony Życia.
 • Czynny udział w obchodach świąt liturgicznych, jubileuszy związanych z życiem wspólnoty parafialnej, odpustów i w świętowaniu rocznic narodowych w gminie i w parafii.
 • Współorganizowanie prelekcji, konkursów recytatorskich i piosenki religijnej, występów artystycznych z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Współorganizowanie Dnia Wspólnoty Małżeństw.
 • Apostolstwo modlitwy: Założenie Koła Różańcowego modlących się w intencjach Ojczyzny (02.10.2011r.) i animacja Różańca Rodziców za Dzieci (02.10.2016r.).
 • Współorganizowanie Klimontowskiego Maratonu Biblijnego (od 2015r.).
 • Pielgrzymowanie do sanktuariów np. Św. Krzyż, Częstochowa, Kraków – Łagiewniki i inne.
 • Aktywna współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego „Wspólne Dobro”(od 2008r.) celem ratowania zabytkowego obiektu podominikańskiego i działanie w ramach tej Organizacji Pożytku Publicznego w obszarze edukacji, ochrony dóbr kultury  i tradycji regionu,  troski  o odpowiedni poziom życia towarzyskiego i rozrywki, o rozwój kultury fizycznej i sportu. 
 • W latach 2007- 2009 współpraca z Amatorskim Teatrem „Apostolos”.
 • Prowadzenie biblioteki parafialnej (od 2011r.).

 

     Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Klimontowie  zaprasza do współpracy na rzecz Kościoła w ramach naszego Stowarzyszenia. Wspólnie, poprzez modlitwę i chrześcijańskie świadectwo, możemy ustrzec wiarę w naszych rodzinach, w naszej społeczności parafialnej i w naszej Ojczyźnie. Może ktoś , razem z nami zapragnie aktywniej uczestniczyć w życiu kościoła i uświęcać swoje życie osobiste, rodzinne, pracę i wypoczynek, by wspólnie budować Boże Królestwo mocą Chrystusowej Ewangelii, pokonując zasadzki współczesnego świata. 
        Dziś dziękujemy za 10 lat  apostolskiej drogi  w naszym stowarzyszeniu - drogi z najlepszym przewodnikiem – Chrystusem, Królem naszych serc, rodzin, parafii i naszej Ojczyzny.

                                                                                                                Króluj nam Chryste !