Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego
w Klimontowie  „Wspólne Dobro”  w  2015 r.

 

 1. Stowarzyszenie i jego cele

Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie  „Wspólne Dobro” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w dniu 19.03.2008r w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000301919. Stowarzyszenie posiada własny NIP  - 864-190-01-96,  a także REGON 260225855 oraz rachunek bankowy Nr: 49 8517 0007 0090 0934 8462 0001. 
Posiada status organizacji pożytku publicznego od  dnia 07 lutego 2011r.  
 

Do wiodących celów działań Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, należą:

 

 1. Renowacja i konserwacja zespołu klasztornego podominikańskiego.
 2. Działania na rzecz:
  1. upowszechnienia kultury i sztuki,
  2. ochrony dóbr kultury i tradycji regionu,
  3. edukacji, oświaty i wychowania.
 3. Otwieranie lokalnego środowiska na współpracę z organizacjami i ruchami, które prowadzą swoją działalność zgodną z zasadami etyki chrześcijańskiej.
 4. Organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowego wykorzystania wolnego czasu, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości.
 5. Pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania dojrzałej osobowości.
 6. Podejmowanie inicjatyw na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i środowiska oraz pomocy społecznej.
 7. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu.
 8. Działanie na rzecz aktywizacji społecznej obywateli.
 9. Promocja Klimontowa i jego okolic.

 

 

 1. Aktualne władze i członkowie Stowarzyszenia.
 2. Skład Zarządu:

 

Prezes              Szczypińska Anna

Wiceprezesi:    ks. Henryk Hendzel , Gładysz Anna

Sekretarz         Szajniakowska Maria

Skarbnik – księgowa  Słowińska Elżbieta

Członek  Zarządu        Darowski Andrzej.

 

 1. Skład Komisji Rewizyjnej:

 

Przewodniczący:     Prokop Jan

Członkowie:             Leśko Zofia, Kwiecień Marzanna.

 

 1. Pozostali  Członkowie Stowarzyszenia w 2015r : Ryszard Bień, Małgorzata Darowska, Magdalena Domoradzka,  Helena Gładysz, Maria Gładysz, Marzena Kaczor, Elżbieta Kilarska, Dorota Kwapińska, Mirosław Kwapiński, , Zofia Leśko, Marek Łygas, Jarosław Paczkowski,  Maria Szajniakowska, Waldemar Łada, ks. Robert Capała, Krzysztof Rybusiński .

Członkowie Honorowi: Ks. Wojciech Zasada, ks. Czesław Gumieniak.

 

III. Podstawowe działania Stowarzyszenia w roku 2015.

 

 1. Pomoc Rektoratowi w pozyskiwaniu środków na rzecz renowacji obiektu poklasztornego.

Środki finansowe na rzecz odnowy budynków poklasztornych w  2015  roku pozyskiwane były : 
z odpisów 1% od podatku,  darowizn, dochodów z rozprowadzania cegiełek i z loterii fantowej. Zorganizowano także kiermasz palm przed Niedzielą Palmową. Przekazano łączną kwotę 31598,00zł na rzecz Rektoratu p.w. Najświętszej Maryi Panny  w Klimontowie, z przeznaczeniem na remont dachu na  klasztornych krużgankach.  Ponadto  zrealizowano zadanie publiczne p.t. Pełna konserwacja drzwi do zakrystii (XVIIw.) z malowanym przedstawieniem Chrystusa Dobrego Pasterza
z Kościoła Podominikańskiego p.w. Św. Jacka w Klimontowie”
,  na podstawie Umowy Nr 65/2015 z dn. 28.08.2015r. zawartej ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach – koszt zadania 11507,00 zł (prace konserwatorskie pokryte w całości z funduszy pozyskanych od konserwatora). Projekt  zakończono odbiorem prac 30.10. 2015r. i  złożeniem dokumentacji końcowej 02 grudnia 2015r.  

 

 

 

 1. Działania na rzecz edukacji, wychowania oraz upowszechniania kultury
  i sztuki.
 2. a) Realizacja i zakończenie projektu p.t. „Wiem, umiem, rozumiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany  był od 01.09.2014r. do 31.05. 2015r. Skierowany  został do uczniów klas 1-3 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie mających trudności w nauce i problemy
  z koncentracją uwagi. Udział w projekcie był  bezpłatny, liczba uczestników  - 36 uczniów. Zadania realizowane były  przez trzy nauczycielki  ze Szkoły Podstawowej, a beneficjentem było Stowarzyszenie „Wspólne Dobro”. Sprawozdania końcowe i cząstkowe z realizacji zadań poszczególnych faz projektu stanowią odrębną dokumentację. Stowarzyszenie pozyskało: laptop „Lenovo”, projektor BENQ i ekran, aparat fotograficzny NIKON, dwa stoliki sześciokątne dla dzieci i 12 regulowanych krzeseł. Pomoce dydaktyczne dla dzieci (gry, plansze, piłki) przekazano protokołem szkole podstawowej uczestniczącej
  w tym projekcie.
 3. b) Organizowanie wyjazdów na koncerty, do kina i do teatru:
 • Wyjazd do Kielc do kina „Helios” na film „Ziarno prawdy” – 18 osób – 02.2015r.
 • Wyjazd do Ostrowca Św. na Operetkę „Wesoła Wdówka” F. Lehara w wykonaniu artystów Opery Śląskiej z Bytomia – 31 osób – 03.2015r.
 • Wyjazd do Leżajska na XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
  ( w programie „Nieszpory Ludźmierskie”), który odbył się w Bazylice oo. Bernardynów 06.2015r.  Koncertu wysłuchało 29 osób z Klimontowa.
 • Wyjazd do Tarnobrzega na „Mozartiadę” w ramach „Tarnobrzeskiej Dramy Barbórkowej”. Liczba uczestników – 18 osób - 12.2015r.
 1. c)  Współorganizowanie koncertów muzycznych:
 • Spotkanie z Piosenką Turystyczną” – IV Koncert Charytatywny na wirydarzu klasztornym
  zorganizowany 20 czerwca 2015r. wspólnie ze Szkolnym Kołem Turystycznym „Piechur” (ZSP Klimontów). Zebrano 260zł:  na cele statutowe Stowarzyszenia przekazano 130zł, a pozostałą kwotę przeznaczono na organizację rajdu rowerowego dla młodzieży.
 • Koncert muzyki poważnej z okazji „Jarmarku na św. Jacka”(17 sierpnia 2015r.) – współpraca
  z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
 1. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury fizycznej
  i sportu.
 • Współorganizowanie Papieskiego Rajdu Rowerowego 04.2015r., trasą Klimontów – Świątniki-Chobrzany- Janowice - Byszów - Przybysławice – Klimontów. Liczba uczestników –ok. 20 osób.
 • Współorganizowanie Biegowej Pielgrzymki do Sulisławic05.2015r. Udział wzięło ok.40 osób, najliczniejszą grupą były dzieci ze Szkoły Podstawowej z Klimontowa ze swoim opiekunem.
 • Współorganizowanie Rajdu Rowerowego „Śladami Powstańców Styczniowych” 10.2015r. Trasa rajdu: Klimontów – Rybnica- Wiązownica- Dzięki- Jurkowice- Olbierzowice- Górki Klim. – Klimontów. Udział wzięło ok. 20 osób. Na zakończenie rajdu przygotowano grilla na placu przyklasztornym.
 • Zorganizowanie I Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Rektora Klasztoru. Turniej odbył się 10. 2015r. w sali sportowej ZSP w Klimontowie. Udział wzięło 59 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Klimontów wraz z opiekunami. Puchar zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Nawodzicach. Sponsorami nagród i poczęstunku były osoby prywatne oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Klimontowa. Współorganizatorem był nauczyciel wychowania fizycznego w Goźlicach i Ossolinie.
 1. Współpraca z Parafią, Gminą i organizacjami, które prowadzą swoją działalność zgodną
  z zasadami etyki chrześcijańskiej.
 • Montaż słowno- muzyczny p.t. „Najukochańszej Matce kwiaty” przygotowany wspólnie przez nauczycieli i młodzież Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, Stowarzyszenie „Wspólne Dobro”

i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK)  – 13 maja 2015r.

 • „Dekanalny Dzień Małżeństw w 5. i 10. Rocznicę Ślubu” zorganizowany wspólnie z Proboszczem i  POA K – 27 czerwca 2015r.
 • Kwesta na cmentarzu parafialnym. Współpraca z TPK, POAK, szkołami klimontowskimi i parafią – 11. 2015r.
 • Pomoc w zaangażowaniu młodzieży w czytanie Pisma św. w świątyni parafialnej podczas
  „ I Klimontowskiego Maratonu Biblijnego”,
  który odbył się w ramach Tygodnia Biblijnego w dn. 22.11. – 28.11. 2015r.
 • Spotkanie pod hasłem „Noc Listopadowa” zorganizowane w dn. 11.2015r wspólnie ze Szkolnym Kołem PTTK działającym przy ZSP w Klimontowie. Uczestnikami byli podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu, młodzież ZSP, ZHP i przewodnicy PTTK. Temat przewodni spotkania, które odbyło się w kapitularzu klasztornym, a poprzedzone zostało zwiedzaniem świątyń, była historia rodu Ossolińskich, klasztoru dominikańskiego i kolegiaty p.w. św. Józefa
  w Klimontowie.

Członkowie Stowarzyszenia włączyli się także w następujące uroczystości gminne i parafialne:

 • Przygotowanie i Adoracja przy Grobie Pańskim w klasztorze – Wielki Piątek 03.04.2015r.
  (współpraca z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej).
 • Udział w obchodach Rocznicy bitwy pod Konarami 15 – 17 maja 2015r.
 • Odpust i „Jarmark na św. Jacka”15 -17 sierpnia oraz Odpust Matki Bożej Różańcowej
  04 października. Współpraca z POAK.
 • Uroczystość 03 Maja i obchody Święta Niepodległości -11 listopada 2015r. i in. uroczystości kościelne.
 1. Promocja Klimontowa i klasztoru.
 • Przyjmowanie pielgrzymów- pątników „Małopolskiej Drogi Świętego Jakuba”,
  a w okresie wakacyjnym wielu grup i turystów indywidualnych – ks. Rektor.
 • Przygotowanie i rozprowadzanie folderków o klasztorze, kalendarzyków, obrazków i widokówek.
 • Przygotowanie i rozesłanie pisma do absolwentów LO, które mieściło się w budynkach klasztornych, z prośbą o wsparcie  finansowe prac remontowych trwających w budynkach klasztornych.
 • Artykuły prasowe w  Głosie   
 • Strona internetowa parafii Klimontów – zakładka „Stowarzyszenia”.
 • Informacja dotycząca możliwości przekazania 1% podatku Stowarzyszeniu „Wspólne  Dobro”  foldery, kalendarzyki na 2015 r. i 2016r., Internet, ogłoszenia parafialne.
 • Przygotowanie danych na tablice informacyjne o zespole klasztornym podominikańskim i kościele parafialnym.
 1. Inne działania:
 • Pomoc w wypełnianiu PIT-ów i rozliczaniu podatku: luty – kwiecień.
 • Prowadzenie Kroniki Stowarzyszenia.
 • Spotkanie opłatkowe dla członków Stowarzyszenia, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
  i innych grup działających przy parafii.
 • Zakup namiotu potrzebnego do przeprowadzenia loterii fantowej.
 • Prace porządkowe w budynkach
 • Przygotowanie przez Zarząd ok.300 kartek z życzeniami  na Święta Bożego Narodzenia
  dla darczyńców, szkół i urzędów. Podziękowanie  za przekazanie 1% od podatku, tym osobom, których  adres był podany  na wykazie z Urzędu Skarbowego.
 • Przygotowanie i wysłanie w lutym 2015r. dwóch ofert konkursowych z zakresu turystyki i krajoznawstwa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – obie oferty odpadły w konkursie.
 1. Zebrania Zarządu i Stowarzyszenia

W 2015r. odbyło się 11 spotkań Zarządu i 1 zebranie członków - Walne Zebranie Stowarzyszenia „Wspólne Dobro”. Kilka spotkań dodatkowych w zawiązku z nasileniem prac w ramach  przygotowań
do „Jarmarku na św. Jacka” miało miejsce w drugiej połowie lipca i pierwszej połowie sierpnia.

Uchwały Walnego Zebrania  podjęte w dn. 26.03.2015r:

Uchwała nr 01/2015  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia
na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro” za rok 2014

Uchwała nr 02/2015  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia

na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro” za rok 2014.

Uchwała nr 03/2015  w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia
na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro” za rok 2014.

Uchwała nr 04/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro” za rok 2014.
Uchwała nr 05/2015 w sprawie nadania tytułu Członka honorowego Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro”  Ks. Czesławowi Gumieniakowi.

Uchwała nr 06/2015 w sprawie zatwierdzenia planu działań i planu finansowego  Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro” na rok 2015.

Uchwała nr 07/2015 i Uchwała nr 08/2015  w sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro”

Uchwała nr 09/2015 Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro” w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro

Uchwała nr 10/2015 w sprawie odzyskania z GOK Klimontów sprzętów zakupionych z projektów realizowanych przez Stowarzyszenie.

Uchwały Zarządu:

Uchwała nr 01/02/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 02/02/2015 w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro”

Uchwała nr 03/02/2015 w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro”

Uchwała nr 04/04/2015 w sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu na okres trwania obecnej kadencji Stowarzyszenia

Uchwała nr 05/05/2015 w sprawie skreślenia z listy członków  Stowarzyszenia

Uchwała nr 06/07/2015 w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego do Stowarzyszenia

Uchwała nr 07/09/2015 w sprawie przekazania pieniędzy na konto Rektoratu Rzymskokatolickiego
p.w. Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie. Łączna kwota –  15 779,00 zł.   

Uchwała nr 08/09/2015 w sprawie przekazania pieniędzy na konto Rektoratu Rzymskokatolickiego
p.w. Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie – dochód z loterii w kwocie 1695,00 zł.  

 Uchwała nr 09/09/2015 w sprawie przekazania pieniędzy na konto Rektoratu Rzymskokatolickiego
p.w. Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie z odpisu 1% od podatku za 2014 r. w kwocie 9124,00 zł.

Uchwała nr 10/11/2015 w  sprawie przekazania pieniędzy na konto Rektoratu Rzymskokatolickiego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie. Łączna kwota  darowizn–   5000zł.           

 

 1. Sprawozdanie finansowe sporządzone przez skarbnika Stowarzyszenia „Wspólne Dobro” stanowi odrębny dokument.

 

                 Sporządził

                   Gładysz Anna  

  Prezes Stowarzyszenia „Wspólne Dobro”

                       Szczypińska Anna