SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego
w Klimontowie  „Wspólne Dobro”  za  2016 r.

 

 1. Stowarzyszenie i jego cele

 

Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie  „Wspólne Dobro” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w dniu 19.03.2008r w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000301919. Stowarzyszenie posiada własny NIP  - 864-190-01-96,  a także REGON 260225855 oraz rachunek bankowy Nr: 49 8517 0007 0090 0934 8462 0001. 
Posiada status organizacji pożytku publicznego od  dnia 07 lutego 2011r.  
 

 

Do wiodących celów działań Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, należą:

 

 1. Renowacja i konserwacja zespołu klasztornego podominikańskiego.
 2. Działania na rzecz:
  1. upowszechnienia kultury i sztuki,
  2. ochrony dóbr kultury i tradycji regionu,
  3. edukacji, oświaty i wychowania.
 3. Otwieranie lokalnego środowiska na współpracę z organizacjami i ruchami, które prowadzą swoją działalność zgodną z zasadami etyki chrześcijańskiej.
 4. Organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowego wykorzystania wolnego czasu, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości.
 5. Pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania dojrzałej osobowości.
 6. Podejmowanie inicjatyw na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i środowiska oraz pomocy społecznej.
 7. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu.
 8. Działanie na rzecz aktywizacji społecznej obywateli.
 9. Promocja Klimontowa i jego okolic.

 

 

 

 1. Aktualne władze i członkowie Stowarzyszenia.
 2. Skład Zarządu:

 

Prezes              Szczypińska Anna

Wiceprezesi:    ks. Henryk Hendzel , Gładysz Anna

Sekretarz         Mazur Elżbieta

Skarbnik – księgowa  Słowińska Elżbieta

Członek  Zarządu        Kilarska Elżbieta .

 

 1. Skład Komisji Rewizyjnej:

 

Przewodniczący:     Prokop Jan

Członkowie:             Leśko Zofia, Kwiecień Marzanna.

 

 1. Pozostali  Członkowie Stowarzyszenia w 2016r : Ryszard Bień, Andrzej Darowski, Małgorzata Darowska, Magdalena Domoradzka,  Helena Gładysz, Maria Gładysz, Marzena Kaczor, Dorota Kwapińska, Mirosław Kwapiński, Marek Łygas, Jarosław Paczkowski,  Waldemar Łada, ks. Robert Capała, Krzysztof Rybusiński, Monika Sudy, Maria Szajniakowska, Krzysztof Dywan, Monika Zieja.

Członkowie Honorowi: Ks. Wojciech Zasada, ks. Czesław Gumieniak.

 

III. Podstawowe działania Stowarzyszenia w roku 2016.

 

 1. Pomoc Rektoratowi w pozyskiwaniu środków na rzecz renowacji obiektu poklasztornego.

Środki finansowe na rzecz odnowy budynków poklasztornych w  2016  roku pozyskiwano:
z odpisów 1% od podatku, z darowizn, z dochodów z rozprowadzania cegiełek i z loterii fantowej. Zorganizowano także kiermasz palm przed Niedzielą Palmową. Dochód z ich sprzedaży wyniósł 755,00zł. i został przekazany na cele statutowe  Stowarzyszenia .
Na rzecz Rektoratu p.w. Najświętszej Maryi Panny  w Klimontowie przekazano łączną kwotę 24 670, 80 zł.  z przeznaczeniem na renowację stalli w kościele poklasztornym (1% odpisów od podatku, dochód z loterii 15-17 sierpnia i cegiełek postojowych rozprowadzanych podczas „Jarmarku na św. Jacka”).   02 października przeprowadzona została loteria fantowa przy klasztorze. Dochód – 840 zł, przeznaczony został na cele statutowe Stowarzyszenia. Ponadto  zrealizowano zadanie publiczne p.t. „ Konserwacja konfesjonału późnobarokowego (z ok. 1780 – 1781r.) wykonanego przez warsztat Macieja Polejowskiego, z Kościoła Podominikańskiego p.w. św. Jacka w Klimontowie”.
Kwotę - 15 891,50 zł pozyskano od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach (prace konserwatorskie pokryte w całości z pozyskanych funduszy). Projekt  zakończono odbiorem prac 28 października 2016 r.  i  złożeniem dokumentacji końcowej  21 listopada 2016r.  

 1. Działania na rzecz edukacji, wychowania oraz upowszechniania kultury i sztuki.
 2. a) Realizacja zadania publicznego:

W okresie od 01.08.2016r. do  30.11.2016r. realizowano  zadanie publiczne  pod tytułem „1050.Urodziny Narodu, Kościoła i Państwa nad Wisłą” określone w umowie nr  4/2016 zawartej w dniu 01.08.2016r. pomiędzy  Gminą Klimontów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Klimontów mgr inż. Marka Goździewskiego a Stowarzyszeniem na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego. W  otwartym konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy Klimontów na realizację  tego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki i dóbr kultury, Stowarzyszeniu przyznano kwotę 1500zł. W ramach realizacji tego zadania odbyły się:


- konkurs recytatorski (28.09.)
pt. „Wiersze o Ojczyźnie”, skierowany do dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół Gminy Klimontów i przedszkoli.  Uczestniczyło ponad 100 uczniów. Konkurs przeprowadzono w pięciu kategoriach wiekowych. Za I, II i III miejsca oraz wyróżnienia uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, szkoły dyplomy, a wszyscy okolicznościowe pamiątki.

 
-  konkurs fotograficzny pt. „Tu się wszystko zaczęło – miejsce mojego chrztu”. Wpłynęło 11 prac.  Konkurs  został zakończony  nagrodami za I, II i III miejsce, dyplomami i wystawą nagrodzonych zdjęć w kościele parafialnym.

 
-  wykład i prelekcje o narodzinach naszego państwa i parafii (30.09.) : „Posłanie Apostolskie jako wypełnienie misji Jezusa Chrystusa związane z rocznicą chrztu i przekazem wiary na podstawie Drzwi Płockich” i  „Narodziny Parafii Klimontów”.


- montaż słowno muzyczny (30.09.) o chrzcie Mieszka I i początkach naszej państwowości p.t.  „Tu zaczęła się Polska Mieszka” w wykonaniu młodzieży Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie. W sali GOK   ponad 100 osób wysłuchało wykładów
i obejrzało widowisko artystyczne.

 1. b) Współorganizowanie - 01 października - Dnia Wspólnoty Małżeństw  obchodzących 5.-15. Rocznicę ślubu. Pierwsza część uroczystości miała miejsce   w rozmównicy klasztornej, gdzie  odbyło się spotkanie z małżonkami z Ostrowca, którzy dali świadectwo swej wiary i radości budowania wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. W czasie Mszy św. odnowiono przyrzeczenia małżeńskie. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem nastąpiło zawierzenie  rodzin Matce Bożej w modlitwie różańcowej, a na zakończenie odmówiono Modlitwę Jubileuszową 1050. Rocznicy Chrztu Polski, pod przewodnictwem jednej z rodzin naszej parafii. Następnie w kapitularzu klasztornym odbyło się spotkanie przy herbatce.
  Dzień Małżeństw  i program 1050.Rocznicy Chrztu Polski zorganizowany został  
  wspólnie z ks. Proboszczem i Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej.

 

 

 1. c) Współorganizowanie koncertów muzycznych:
 • I Konkurs Piosenki Religijnej pod hasłem „W Hołdzie Wielkiemu Papieżowi
  i Polakowi Janowi Pawłowi II”
  zorganizowany dla uczczenia drugiej rocznicy jego kanonizacji odbył się 27 kwietnia 2016 r. w kapitularzu klasztornym.  Od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozyskano 525,00zł, za które  zakupiono dyplomy dla wszystkich uczestników i nagrody książkowe dla zwycięzców. Poczęstunek dla uczestników konkursu i zaproszonych gości przygotowali chętni członkowie Stowarzyszenia i Akcji Katolickiej. W konkursie wzięło udział 51 uczniów.
 • 25 listopada 2016r., wspólnie ze Szkolnym Kołem Turystycznym „Piechur” działającym przy ZSP w Klimontowie, zorganizowano w rozmównicy klasztornej IV Koncert Charytatywny „Spotkanie z Piosenką Turystyczną”. Zebrano 513,00 zł. Pieniądze zostaną wykorzystane na cele statutowe Stowarzyszenia i na organizację Rajdu Pieszego po Ziemi Klimontowskiej dla dzieci i młodzieży z Gminy Klimontów
  w 2017r.
 1. d) Współorganizowanie spotkania pod hasłem „Spotkania z historią”, na którym zaprezentowano film o Rotmistrzu Pileckim04. sala widowiskowa GOK.
 2. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu.
 • Współorganizowanie w dniu 16 kwietnia Papieskiego Rajdu Rowerowego (Parafia, Wójt Gminy, OSP Klimontów) na trasie: Klimontów- Ossolin- Byszów- Koprzywnica – Sulisławice. Uczestniczyło 20 osób, rajd zakończył się grillem przy klasztorze.
 • Współorganizowanie Biegowej Pielgrzymki do Sulisławic.
  01 czerwca
  - Dzień Dziecka- odbyła się IV Biegowa Pielgrzyma na trasie Klimontów- Sulisławice. Wzięło w niej udział razem 39 osób - dzieci i młodzież
  z opiekunami oraz dorośli.  Stowarzyszenie pozyskało od Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  kwotę 300 zł.  na poczęstunek dla uczestników biegu, a soki owocowe od sponsora Grupa „Owoc Sandomierski”
  z Bilczy. Powrotny transport dzieci i młodzieży zapewnili Wójt Gminy Klimontów  
  i strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodzicach.
  Współpraca z Parafią, Gminą Klimontów,  OSP Nawodzice i Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej.
 • Od 18.07. do 21.11. 2016r. realizowano projekt  pod nazwą „II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Rektora Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie”.   Zadanie współfinansowane było przez Wójta Gminy Klimontów w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2016r. Stowarzyszenie pozyskało 2000zł. Zgodnie z kosztorysem zadania zakupiono sprzęt: stół do tenisa stołowego i  potrzebne akcesoria.   Zajęcia rozpoczęły się 11 sierpnia 2016r. Na zajęcia  nauki gry w tenisa stołowego zgłosiło się 16 dzieci.  Finałem były rozgrywki  tenisa stołowego, które odbyły się 26 października w sali sportowej  ZSP
  w Klimontowie. Wzięło w nich udział 77 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Klimontów wraz z opiekunami. Puchar po raz drugi zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Nawodzicach.

 

 1. Współpraca z Parafią, Gminą i organizacjami, które prowadzą swoją działalność zgodną z zasadami etyki chrześcijańskiej.

Oprócz wyżej wymienionych działań opartych na współpracy z Parafią, Gminą i POAK  członkowie Stowarzyszenia włączyli się w następujące uroczystości gminne i parafialne:

 • Przygotowanie i Adoracja przy Grobie Pańskim w klasztorze – Wielki Piątek 25.03.2016r. (współpraca z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej).
 • Uroczystość związana z  Rocznicą Zbrodni Katyńskiej, obchodzona w Parku Katyńskim w Byszowie 03.04.2016r.
 • Diecezjalne uroczystości (razem  z POAK) z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski:  „Pielgrzymka do źródeł”- Zawichost 07.05. 2016r.
 • Obchody Rocznicy bitwy pod Konarami 22.05.2016r. – przed pomnikiem

w Konarach.

 • Odpust i „Jarmark na św. Jacka”15 -17 sierpnia oraz Odpust Matki Bożej Różańcowej 02 października. Współpraca z POAK.
 • Uroczystość Maja i obchody Święta Niepodległości -11 Listopada i in. uroczystości kościelne i gminne.
 • Udział w kweście na cmentarzu parafialnym 01.11.2016r. – ratowanie zabytkowych nagrobków.

5.Promocja Klimontowa i klasztoru.

 • Przyjmowanie pielgrzymów- pątników „Małopolskiej Drogi Świętego Jakuba”,
  a w okresie wakacyjnym wielu grup i turystów indywidualnych – ks. Rektor.
 • Przygotowanie i rozprowadzanie kalendarzyków (2000szt.), obrazków i widokówek.
 • Artykuły prasowe w  Głosie 
 • Strona internetowa parafii Klimontów – zakładka „Stowarzyszenia”.
 • Informacja dotycząca możliwości przekazania 1% podatku Stowarzyszeniu „Wspólne  Dobro” poprzez:  foldery, kalendarzyki na 2016 r. i 2017r., Internet, ogłoszenia parafialne.
 • Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej o zespole klasztornym podominikańskim na placu przyklasztornym.
 • Opracowanie graficzne i wydrukowanie (5000szt.) folderków z historią kościoła parafialnego i klasztoru podominikańskiego.

Koszty wydruku tablicy i folderów pokrył Urząd Gminy Klimontów.

 1. Inne działania:
 • Pomoc w wypełnianiu PIT-ów i rozliczaniu podatku: luty – kwiecień.
 • Zarząd Stowarzyszenia udzielił wsparcia finansowego, w wysokości 600,00 zł /słownie : sześćset złotych/ , na wyjazd  młodzieży z parafii p.w. Św. Józefa
  w Klimontowie na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa.
 • Prowadzenie Kroniki Stowarzyszenia.
 • Spotkanie opłatkowe dla członków Stowarzyszenia, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i innych grup działających przy parafii w dn. 03.01. oraz spotkanie  Centrum Pomocy Rodzinie 23.01. 2016r.
 • Zakup stołu i akcesoriów do tenisa stołowego. Możliwość gry w rozmównicy klasztornej – ministranci, młodzież ŚDM.
 • Prace porządkowe w budynkach
 • Przygotowanie przez Zarząd ok.300 kartek z życzeniami  na Święta Bożego Narodzenia dla darczyńców, szkół i urzędów. Podziękowanie  za przekazanie
  1% od podatku, tym osobom, których  adres był podany  na wykazie z Urzędu Skarbowego.
 1. Zebrania Zarządu i Stowarzyszenia

W 2016r. odbyło się 13 zebrań Zarządu Stowarzyszenia „Wspólne Dobro” i dwa zebrania członków Stowarzyszenia  t.j. Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze
i spotkanie opłatkowe.

            Uchwały Walnego Zebrania z dnia 30.03.2016r.:

Uchwała nr 01/2016 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków
Uchwała nr 02/2016  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro”

Uchwała nr 03/2016  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie
„Wspólne Dobro”

Uchwała nr 04/2016 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie
„Wspólne Dobro”
Uchwała nr 05/2016 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Uchwała nr 06/2016 w sprawie wyboru składu Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro” na lata 2016-2018.
Uchwała nr 07/2016 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro” na lata 2016-2018.
Uchwała nr 08/2016 w sprawie przyjęcia planu działań Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro” na rok 2016.

 

Uchwały Zarządu: 

Uchwała nr 01/03/2016 Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro”  w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Uchwała nr 02/04/2016 Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro”  w sprawie ukonstytuowania się Zarządu

Uchwała Nr 03/04/2016  z dnia 07.04.2016r. Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego  w Klimontowie „Wspólne Dobro” w sprawie przekazania środków finansowych na organizację wyjazdu młodzieży na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku

Uchwała Nr 04/05/2016 Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro”  w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia

Uchwała nr  05 /10/2016 z dnia 03 października 2016r. Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie„ Wspólne Dobro”  w sprawie przekazania pieniędzy (ze sprzedaży cegiełek i  dobrowolnych wpłat w kwocie
12 854,00 zł ) na konto Rektoratu Rzymskokatolickiego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie.

Uchwała nr  6 /10/2016 z dnia 03 października 2016r. Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie„ Wspólne Dobro”  w sprawie przekazania pieniędzy (dochód z loterii fantowej w kwocie 1750,00 zł)  na konto Rektoratu Rzymskokatolickiego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie.

Uchwała nr  7 /10/2016 z dnia 03 października 2016r. Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie„ Wspólne Dobro”  w sprawie przekazania pieniędzy (pozyskanych z odpisu 1% od podatku za 2015 r. w kwocie
10 066,80 zł) na konto Rektoratu Rzymskokatolickiego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie.

 1. Sprawozdanie finansowe  sporządziła Skarbnik Stowarzyszenia  i stanowi odrębny dokument. 

                                                                                                    Sporządziła: Anna Gładysz

Prezes Stowarzyszenia „Wspólne Dobro”

                Anna Szczypińska