SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego
w Klimontowie  „Wspólne Dobro”  za  2017 r.

 

 1. Stowarzyszenie i jego cele

 

Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie  „Wspólne Dobro” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w dniu 19.03.2008r w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000301919. Stowarzyszenie posiada własny NIP  - 864-190-01-96,  a także REGON 260225855 oraz rachunek bankowy Nr: 49 8517 0007 0090 0934 8462 0001. 
Posiada status organizacji pożytku publicznego od  dnia 07 lutego 2011r.  
 

Do wiodących celów działań Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, należą:

 

 1. Renowacja i konserwacja zespołu klasztornego podominikańskiego.
 2. Działania na rzecz:
  1. upowszechnienia kultury i sztuki,
  2. ochrony dóbr kultury i tradycji regionu,
  3. edukacji, oświaty i wychowania.
 3. Otwieranie lokalnego środowiska na współpracę z organizacjami i ruchami, które prowadzą swoją działalność zgodną z zasadami etyki chrześcijańskiej.
 4. Organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowego wykorzystania wolnego czasu, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości.
 5. Pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania dojrzałej osobowości.
 6. Podejmowanie inicjatyw na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i środowiska oraz pomocy społecznej.
 7. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu.
 8. Działanie na rzecz aktywizacji społecznej obywateli.
 9. Promocja Klimontowa i jego okolic.
 1. Aktualne władze i członkowie Stowarzyszenia.
 2. Skład Zarządu:

 

Prezes              Szczypińska Anna

Wiceprezesi:    ks. Henryk Hendzel , Gładysz Anna

Sekretarz         Mazur Elżbieta

Skarbnik – księgowa  Słowińska Elżbieta

Członek  Zarządu        Kilarska Elżbieta .

 

 1. Skład Komisji Rewizyjnej:

 

Przewodniczący:     Prokop Jan

Członkowie:             Leśko Zofia, Kwiecień Marzanna.

 

 1. Pozostali  Członkowie Stowarzyszenia w 2017r : Ryszard Bień, Andrzej Darowski, Małgorzata Darowska, Magdalena Domoradzka,  Krzysztof Dywan, Helena Gładysz, Maria Gładysz, Marzena Kaczor, Dorota Kwapińska, Mirosław Kwapiński, Marek Łygas, Jarosław Paczkowski,  Maria Szajniakowska, Waldemar Łada, ks. Robert Capała, Krzysztof Rybusiński, Monika Sudy, Monika Zieja.

Członkowie Honorowi: Ks. Wojciech Zasada, ks. Czesław Gumieniak.

 

III. Podstawowe działania Stowarzyszenia w roku 2017.

 

 1. Pomoc Rektoratowi w pozyskiwaniu środków na rzecz renowacji obiektu poklasztornego.

Środki finansowe na rzecz odnowy budynków poklasztornych w  2017  roku
pozyskiwano: z odpisów 1% od podatku, darowizn, dochodów z rozprowadzania
cegiełek, koncertu charytatywnego i z loterii fantowej. Zorganizowano także
kiermasz palm przed Niedzielą Palmową. Dochód z ich sprzedaży wyniósł 955,00zł.
i został przekazany na cele statutowe  Stowarzyszenia . Na rzecz Rektoratu
p.w. Najświętszej Maryi Panny  w Klimontowie przekazano kwotę 2000 zł.  
z przeznaczeniem na prace remontowo – konserwatorskie XVII – wiecznego
Klasztoru Podominikańskiego (dochód z loterii 15-17 sierpnia).
01 października przeprowadzona została loteria fantowa przy
klasztorze. Dochód – 710 zł. Pieniądze przekazano na cele statutowe
Stowarzyszenia.
Do ŚWKZ w Kielcach złożono ofertę konkursową na zadanie
publiczne p.t. Konserwacja dwóch konfesjonałów późnobarokowych
z około 1780 - 1781 roku z Kościoła Podominikańskiego
p.w. św. Jacka w Klimontowie”
na kwotę – 33 200zł .

Stowarzyszenie nie dostało pieniędzy na realizację tego zadania.

 1. Działania na rzecz edukacji, wychowania oraz upowszechniania kultury
  i sztuki.

 

 1. a) Realizacja zadania publicznego:
 • Od 21. 08. do 30. 11. 2017r. realizowano projekt  pod nazwą „III Turniej
  Tenisa Stołowego o Puchar Rektora Klasztoru Podominikańskiego
  w Klimontowie”.
    Zadanie współfinansowane było przez Wójta Gminy

  Klimontów w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2017r. Stowarzyszenie pozyskało 1800zł. Wkład osobowy Stowarzyszenia – 460,00zł., wkład finansowy Stowarzyszenia – 99/100 zł. Zgodnie z kosztorysem zadania zakupiono sprzęt: siatkę do stołu do gry w tenisa, paletki i  potrzebne akcesoria.   Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu 2017r. Na zajęcia  nauki gry
  w tenisa stołowego zgłosiło się 16 dzieci.  Finałem były rozgrywki  tenisa
  stołowego, które odbyły się 24 października w sali sportowej  ZSP w Klimontowie. Wzięło w nich udział 65 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Klimontów
  wraz z opiekunami. Puchar po raz trzeci zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej
  w Nawodzicach. 
 1. b) Organizowanie wyjazdów na koncerty i do teatru:
 • 08 października zorganizowano wyjazd do Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , spektakl p.t. „MAYDAY 2” obejrzało 20 osób
  z Klimontowa.
 1. c) Współorganizowanie spotkań, wyjazdów:
 • Wspólnie z ks. Proboszczem i Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej zorganizowano Pielgrzymkę do Igołomi, Krakowa i Zakopanego
  w dniach 28 – 29 czerwca 
  dla uczczenia 100. rocznicy objawień

  w Fatimie i w Roku Św. Brata Alberta. Uczestniczyło 27 pielgrzymów
 • 30 września 2017r. wspólnie z ks. Proboszczem i Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej zorganizowano Dekanalny Dzień Wspólnoty Rodzin, na który
  zaproszono rodziny Róży  Różańca Rodziców za Dzieci z parafii
  Klimontów oraz chętne rodziny  z  wszystkich parafii  Dekanatu Klimontowskiego.
  Spotkanie w rozmównicy klasztornej rozpoczął  modlitwą i  zawiązaniem
  wspólnoty Proboszcz, a Diecezjalny Duszpasterz ds. Kół Żywego
  Różańca
  poprowadził rozważanie Ewangelii o odnalezieniu Pana Jezusa

  w świątyni. Następnie  przed obrazem Matki Bożej Różańcowej
  modlono się odmawiając różaniec. Punktem kulminacyjnym była Msza św.,
  której przewodniczył i homilię wygłosił Diecezjalny Duszpasterz ds. Kół Żywego Różańca.
  Trzecia część odbyła się w kapitularzu klasztornym przy herbacie, 
  grillowanych potrawach, smacznym cieście i słodyczach dla dzieci. Każda
  rodzina uczestnicząca w spotkaniu otrzymała od Ks. Proboszcza pamiątkowy
  album pt. „Wydarzyło się w Częstochowie”. W spotkaniu uczestniczyło ok. 35 osób.
 • 25, 26 i 29 października 2017r. młodzież z klas VII i gimnazjalnych
  Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie
  przedstawiła spektakl p.t. „Brat Albert” oparty na dramacie Karola Wojtyły „BRAT NASZEGO BOGA”.. Spektakl wystawiono w Roku Św. Brata Alberta.
  Stowarzyszenie było współorganizatorem razem z Parafialnym Oddziałem
  Akcji Katolickiej. W sali GOK ponad 200 osób obejrzało spektakl.
 1. d) Współorganizowanie koncertów muzycznych:
 • II Konkurs Piosenki Religijnej w hołdzie Wielkiemu Papieżowi i Polakowi Janowi Pawłowi II pod hasłem – „TOBIE MARYJO NA CHWAŁĘ”, dla uczczenia trzeciej rocznicy kanonizacji Papieża Jana Pawła II, 100. rocznicy objawień w Fatimie
  i 300 – lecia  Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskie,
  odbył się 27 kwietnia 2017 r. w kapitularzu klasztornym.  Zakupiono
  statuetki dla najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych,
  nagrody książkowe za II i III miejsca i dyplomy dla wszystkich
  występujących.  Poczęstunek dla uczestników konkursu i zaproszonych
  gości przygotowali chętni członkowie Stowarzyszenia i Akcji Katolickiej.
  W konkursie wzięło udział 25 uczniów.
 • 25 czerwca 2017r. zorganizowano wspólnie z kierownikiem Chóru Antidotum
  z Kielc Mariolą Maćko , koncert muzyki sakralnej, w repertuarze którego
  znalazły się utwory Mozarta, Francka, Góreckiego, Stephensa.
  Koncert, którego wysłuchało ok. 200 osób, odbył się w kościele parafialnym. Poczęstunek dla chórzystów, w kapitularzu klasztornym, przygotowali członkowie Stowarzyszenia wspólnie z ks. Proboszczem.
 • Koncert muzyki poważnej z okazji „Jarmarku na św. Jacka” (17 sierpnia 2017r.) – organizator Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie.
 • 17 listopada 2017r., wspólnie z PTTK oddział w Sandomierzu zorganizowano
  w rozmównicy klasztornej V Koncert Charytatywny pn. „Spotkanie z Piosenką Turystyczną”. Zebrano 670,00 zł. Pieniądze przekazano na cele statutowe Stowarzyszenia.
 1. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury
   fizycznej  i sportu.
 • Współorganizowanie (Parafia, Wójt Gminy, OSP Klimontów) w dniu 20 maja
  Rajdu Rowerowego im. św. Jana Pawła II
  jako dziękczynienie za pontyfikat Wielkiego Papieża i Polaka. Trasa rajdu : Klimontów – Byszów – Skotniki – Samborzec – Nasławice – Klimontów, długość ok. 40 km. W rajdzie

  wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie, młodzież
  Gimnazjum Papieża Jana Pawła II w Klimontowie, opiekunowie dzieci
  i młodzieży oraz chętni członkowie Stowarzyszenia i mieszkańcy
  Klimontowa, razem 55 osób. Uczestnicy zwiedzili kościół w Skotnikach i Samborcu, a z historią i architekturą każdego z nich zapoznali proboszczowie
  tych parafii, ks. kan. Wojciech Pietraszek i ks. kan. Marian Kowalski.
  Rajd zakończył się grillem przy klasztorze zorganizowanym przez Stowarzyszenie.
 1. Współpraca z Parafią, Gminą i organizacjami, które prowadzą swoją  
       działalność zgodną   z zasadami etyki chrześcijańskiej.

     Oprócz wyżej wymienionych działań opartych na współpracy z Parafią, Gminą i POAK      
     członkowie Stowarzyszenia włączyli się w następujące uroczystości gminne i parafialne:

 • Przygotowanie i Adoracja przy Grobie Pańskim w klasztorze – Wielki Piątek 14.04.2017r. (współpraca z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej).
 • Obchody Rocznicy bitwy pod Konarami - 05.2017r. – przed pomnikiem
  w Konarach.
 • Uroczystość 30 – lecia święceń kapłańskich ks. Proboszcza, 25 czerwca 2017r..
 • Odpust i „Jarmark na św. Jacka”15 -17 sierpnia oraz Odpust Matki Bożej Różańcowej 01 października.
 • Uroczystość Maja i obchody Święta Niepodległości - 11 Listopada
  oraz in. uroczystości kościelne i gminne.
 • Kwesta na cmentarzu parafialnym – 01 listopada 2017r., współpraca
  z ks. Proboszczem. Dochód ze zbiórki (4840 zł.) został wpłacony na konto
  Stowarzyszenia „Wspólne Dobro” z dopiskiem „KWESTA”. Pieniądze przeznaczone na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu
  w Klimontowie.

 

 1. Promocja Klimontowa i klasztoru.
 • Przyjmowanie pielgrzymów - pątników „Małopolskiej Drogi Świętego Jakuba”,
  a w okresie wakacyjnym grup i turystów indywidualnych – ks. Rektor.
 • Przygotowanie i rozprowadzanie kalendarzyków (1800szt.), folderów z historią
  klasztoru, obrazków i widokówek.
 • Artykuły prasowe w  Głosie 
 • Strona internetowa parafii Klimontów – zakładka „Stowarzyszenia”.
 • Informacja dotycząca możliwości przekazania 1% podatku Stowarzyszeniu „Wspólne  Dobro” poprzez:  foldery, kalendarzyki na 2017 r., Internet, ogłoszenia parafialne.
 1. Inne działania:

 • Pomoc w wypełnianiu PIT-ów i rozliczaniu podatku: luty – kwiecień.
 • Spotkanie opłatkowe dla członków Stowarzyszenia, Parafialnego Oddziału
  Akcji Katolickiej i innych grup działających przy parafii w dn. 08 stycznia.
 • Prace porządkowe w budynkach
 • Przygotowanie przez Zarząd ok.280 kartek z życzeniami  na Święta
  Bożego Narodzenia dla ks. biskupów, księży, darczyńców, szkół
  i urzędów. Podziękowanie  za przekazanie 1% od podatku, tym osobom,
  których  adres był podany  na wykazie z Urzędu Skarbowego.

 

 1. Zebrania Zarządu i Stowarzyszenia

W 2017r. odbyło się 12 zebrań Zarządu Stowarzyszenia „Wspólne Dobro”
i dwa zebrania członków Stowarzyszenia  t.j. Walne Zebranie Sprawozdawcze
i spotkanie opłatkowe. Uchwały Walnego Zebrania z dnia 23.03.2017r.:

Uchwała nr 01/2017 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

Uchwała nr 02/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu
Stowarzyszenia „Wspólne Dobro” za 2016 rok.

Uchwała nr 03/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu
Stowarzyszenia „ Wspólne Dobro” za 2016 rok.

Uchwała nr 04/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
za rok 2016 na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Uchwała nr 05/2017 w sprawie  przyjęcia kalendarium działań  i planu finansowego Stowarzyszenia „Wspólne Dobro” na rok 2017.

Uchwały Zarządu: 

Uchwała nr  1/09/2017 z dnia 04 września 2017r. Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie„ Wspólne Dobro”  w sprawie przekazania pieniędzy (dochód z loterii fantowej w kwocie 2000,00 zł)  na konto Rektoratu Rzymskokatolickiego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie.

 

 1. Sprawozdanie finansowe sporządziła Skarbnik Stowarzyszenia  i stanowi odrębny dokument. 

     Sporządziła
A. Szczypińska