Bractwo Św. Józefa, erygowane przy kościele pw. Św. Józefa w Klimontowie przez Papieża Klemensa XI w dniu 10 marca 1706 r., zostało reaktywowane 1 stycznia 2021r., w związku z  ogłoszonym przez Papieża Franciszka Rokiem Św. Józefa. Mając na względzie dotyczące go akty prawne, nadaje się Bractwu następujący regulamin wewnętrzny.

§ 1

1. Szczególnymi zadaniami Bractwa są:

- naśladowanie cnót Św. Józefa oraz rozwijanie i pielęgnowanie Jego Kultu;
- modlitwa wspólnotowa i osobista w intencji małżeństw i rodzin;
- formacja duchowa, intelektualna i służebna;
- stawanie w obronie świętości życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci;
- obrona sakralnego charakteru małżeństwa rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety; charakteryzującego się jednością, wiernością i nierozerwalnością;
- wzajemne wspieranie się członków w wymiarze duchowym oraz okazywanie sobie pomocy w sytuacjach losowych;
- uczestnictwo w życiu wspólnoty parafialnej i dbanie o jej potrzeby;
- troska o świątynię parafialną, kościół rektoralny i cmentarz.

 § 2

 1. Bractwo dla osiągnięcia celu i prawidłowej realizacji zadań podejmuje się:

- środowego nabożeństwa ku czci Św. Józefa;
- codziennej modlitwy prywatnej;
- troski o powołania kapłańskie i zakonne;
- minimum raz na kwartał spotkań formacyjnych, nad których organizacją będzie czuwał Ks. Proboszcz;
- uświęcenia wybranych dni Patrona, szczególnie 19 marca i 1 maja;
- budowania wspólnoty przez wzajemną modlitwę za członków Bractwa;
- organizacji pielgrzymek;
- udziału w wydarzeniach i przedsięwzięciach promujących obronę świętości życia;
- pomocy przy organizacji celebracji liturgicznych;
- pomocy w utrzymaniu porządku w świątyni parafialnej i jej otoczeniu;
- pomocy charytatywnej udzielanej potrzebującym, szczególnie dzieciom;
- troski o chorych, cierpiących i konających.

2. W realizacji swoich celów Bractwo może podejmować współpracę z grupami parafialnymi, instytucjami kościelnymi, świeckimi oraz z samorządem lokalnym.

 § 3

 1. Nad działalnością Bractwa opiekę sprawuje miejscowy Proboszcz.
 2. Najwyższą władzą Bractwa jest walne zebranie członków Bractwa organizowane raz
  w roku. Nadzwyczajne walne zebranie członków Bractwa może zostać zorganizowane na wniosek księdza Proboszcza, Prezesa Bractwa lub minimum jednej trzeciej członków bractwa.
 3. Wszystkie decyzje za wyjątkiem zmian w statucie podejmowane są zwykłą większością głosów – w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Zarząd Bractwa tworzą:

Prezes;
Wiceprezes
Sekretarz;
Skarbnik.

 1. Wyboru Zarządu, dokonuje się pojedynczo spośród członków bractwa w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów.
 2. Wybór Zarządu musi być zaakceptowany przez księdza Proboszcza.
 3. Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik wybierani są na czteroletnią kadencję i mogą być odwołani z poważnej przyczyny przez Księdza Proboszcza lub przez walne zebranie członków Bractwa, na wniosek minimum jednej trzeciej członków Bractwa.

§ 4

 1. Prezes Bractwa zobowiązany jest do:

- pełnienia funkcji reprezentacyjnych;
- planowania i organizacji działań Bractwa;
- składania rocznego sprawozdania z jego działalności;
- współpracy z Księdzem Proboszczem.

 1. Wiceprezes Bractwa:

- zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności;
- współpracuje z Prezesem w realizacji jego zadań.

 1. Sekretarz Bractwa zobowiązany jest do:

- dokumentowanie wydarzeń;
- pomocy w organizowaniu spotkań;
- aktualizowania Księgi Bractwa.

 1. Skarbnik Bractwa zobowiązany jest do:

- zarządzania funduszami Bractwa na podstawie uchwał Zarządu;
- składania rocznego sprawozdania finansowego na walnym zebraniu.

  § 5

 1. Kandydat starający się o członkostwo w Bractwie powinien:

- być pełnoletni, ochrzczony i w Komunii z Kościołem;
- przestrzegać zasad moralności chrześcijańskiej;
- wyrazić wolę przynależności do Bractwa, wypełniając odpowiednią deklarację i uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych;
- otrzymać pozytywną opinię członków Bractwa oraz zgodę proboszcza;
- złożyć ślubowanie podczas uroczystego nabożeństwa lub Mszy Świętej.

 1. Po złożeniu ślubowania, każdy członek zostaje wpisany do parafialnej Księgi Bractwa oraz otrzymuje legitymację członkowską jako dokument przynależności.
 1. Członkowie Bractwa mają prawo do udziału we władzach Bractwa oraz korzystania z nadanych jemu przywilejów.
 2. Członkom Bractwa przysługuje noszenie specjalnego stroju, którym jest:

- szarfa koloru kremowego z wizerunkiem św. Józefa i nazwą parafii;
- peleryna lub toga koloru ciemnozielonego z wizerunkiem św. Józefa i nazwą parafii

§ 6

 1. Fundusze Bractwa stanowią wyłącznie składki członkowskie i służą one do realizacji celów i zadań statutowych. Minimalną wysokość składki ustala co roku walne zebranie członków Bractwa.

§ 7

1.Członek Bractwa może zostać z niego usunięty przez walne zebranie członków Bractwa za:

- permanentne nieprzestrzeganie statutu;
- z każdej poważnej przyczyny na wniosek Proboszcza lub Zarządu.

 § 8

 1. Wszelkie zmiany w statucie Bractwa mogą być dokonywane przez walne zebranie członków Bractwa kwalifikowaną większością głosów i zaakceptowane przez Proboszcza.
 2. Bractwo może zostać rozwiązane decyzją Proboszcza z jego inicjatywy dla poważnych przyczyn.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA UDZIAŁU WIERNYCH W NABOŻEŃSTWACH ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA TRANSMISJI NA ŻYWO Z NASZEGO PARAFIALNEGO KOŚCIOŁA, KTÓRA ODBYWA SIĘ NA PROFILU FACEBOOKOWYM POD ADRESEM:

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-J%C3%B3zefa-w-Klimontowie-100121794994657

WIELKI CZWARTEK - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ - GODZ. 18.00

WIELKI PIĄTEK - LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ - GODZ. 16.15

WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA - GODZ. 19.00

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA - GODZ. 12.00

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - GODZ. 12.00

Według najnowszych wytycznych w liturgii w kościele może uczestniczyć 1 osoba na 20m2 powierzchni użytkowej.  Należy zachować odległość 1,5 m. Obowiązuje również zakrywanie ust i nosa


Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.


Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

"Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was." (1 Tes 5, 16-18)
 
Albo:

"Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." (Mt 6, 31 ab.32b-33)
 
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: 
Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 
Ojciec rodziny:
Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Czwartek  18.03.2021

 

17.00          Msza św. z nauką ogólną

 

Piątek 19.03.2020- odpust ku czci św. Józefa

 

 07.00         Msza św. z nauką ogólną

 09.00         Msza św. z nauką ogólną

12.00          Suma odpustowa

16.15          Droga Krzyżowa dla dorosłych i dzieci

17.00          Msza św. z nauką ogólną

18.00          Droga krzyżowa dla młodzieży

 

Sobota 20.03.2020

Adoracja Najśw. Sakramentu i Dzień Spowiedzi św.

 09.00         Msza św. z nauką ogólną

17.00          Msza św. z nauką ogólną

 

Niedziela 21.03.2020

 07.00        Msza św. z nauką ogólną

 09.00        Msza św. z nauką ogólną  (młodzież)

10.30          Msza św. z nauką ogólną  (dzieci)

12.00          Msza św. z nauką ogólną

16.00          Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

17.00          Msza św. z nauką ogólną

 

 

 

SPOWIEDŹ W SOBOTĘ
od godz. 9.00 do 12.00 i od godz. 14.00 do 17.00

W związku z trwającym z woli papieża Franciszka Rokiem św. Józefa (8 XII 2020 – 8 XII 2021), Diecezja Sandomierska podjęła różnego rodzaju inicjatywy duszpasterskie, społeczne i kulturalne.

Aby świadectwo życia św. Józefa mogło zainspirować jak najwięcej osób, a zarazem w celu umożliwienia uzyskania odpustu zupełnego udzielonego przez Stolicę Apostolską, biskup Krzysztof Nitkiewicz ustanowił w Diecezji Sandomierskiej następujące kościoły stacyjne:

–    kościół pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi  Panny w Biskupicach;
–    kościół pw. św. Józefa w Chodkowie;
–    kościół pw. św. Józefa w Klimontowie;
–    kościół pw. św. Józefa Robotnika w Kocudzy;
–    kościół pw. św. Józefa Robotnika w Kotowej Woli;
–    kościół pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Nisku;
–    kościół pw. św. Józefa w Sandomierzu;
–    kościół pw. św. Józefa Robotnika w Woli Rusinowskiej;
–    kościół pw. św. Józefa Robotnika w Wydrzy.

Główne uroczystości diecezjalne związane z Rokiem Jubileuszowym św. Józefa odbędą się 19 marca br. w kościele pw. św. Józefa w Nisku oraz 1 maja br. w kościele pw. św. Józefa w Klimontowie.

Biskup Ordynariusz zachęca wszystkich do pobożnego nawiedzania kościołów stacyjnych oraz do modlitwy przez wstawiennictwo św. Józefa i naśladowania jego postawy nacechowanej bezgraniczną ufnością Bogu, żarliwą miłością i pokorną służbą.